Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Què és l'Open Data  > Formats
 

Més Informació

Formats


Formats propietari

Són formats d’arxiu que requereixen eines que no són públiques.

 • DOC (Microsoft Office Word)

  DOC Format tancat per transferir textos formatats o sense format. Pot contenir textos, imatges, gràfiques i enllaços. Des de la versió 2007 es treballa amb un nou format, docx, que és més avançat i comprimeix més el document.

  Més informació office.microsoft.com/es-es/word

 • XLS (Microsoft Office Excel)

  XLS Conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades, que poden ser paraules, números o fórmules que tinguin dades i dinàmicament resoldre equacions. Els fulls de càlcul XLS també poden contenir taules i gràfics que mostren totes les seccions o de les dades seleccionades.

  Més informació office.microsoft.com/es-es/excel/

 • SHP (ESRI)

  SHPShapefile és un format propietari de dades espacials que és l’estàndard per a l’intercanvi d’informació geogràfica entre Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d’emmagatzematge digital on es guarda la localització d’elements geogràfics i els atributs associats a aquest, però sense capacitat per emmagatzemar informació topològica. El generen diversos arxius, mínim tres i té tres tipus d’extensions: .shp, .shx i .dbf

  Més informació www.esri.com/products/index.html#data_panel

 

Formats lliures

Són formats d’arxiu que es poden crear i manipular per qualsevol programari, llibre de restriccions legals.

 • PDF (Format de Document Portàtil)

  PDFDocument de format portable universal que manté l’apariència del document independentment del sistema operatiu que s’utilitzi (multiplataforma). Inclou qualsevol combinació de text, multimèdia i hipertext i a més es pot xifrar el contingut i signar-lo digitalment. És l’estàndard ISO, des de 2008, per a fitxers contenidors de documents electrònics de cara a la preservació de llarga durada. És una especificació que es pot crear, visualitzar o modificar amb eines de software lliure. Aquest format originalment era propietari (fins 2008)

  Més informació www.adobe.com/es/products/acrobat/adobepdf.html

 • ODF (Format de Document Obert per a Aplicacions Ofimàtiques OASIS)

  ODFOpen Document és un format de fitxar estàndard per a l’emmagatzematge de continguts ofimàtics com fulls de càlcul, gràfiques i presentacions. És l’estàndard per a l’intercanvi de text amb format. Les extensions són:

  • text: .odt
  • full de càlcul: .ods
  • dibuix: .odg
  • gràfica: .odc
  • fórmula matemàtica: .odf
  • base de dades: .odb
  • imatge: .odi
  • document mestre: .odm

  Més informació www.odfalliance.org/

 • CSV (Valors separats per coma)

  CSVTipus de documents en format obert senzill per representar dades en format de taula, en columnes separades per comes (o punt i coma, on la coma és el separador decimal) i les files són salts de línia. Els camps que tenen una coma, un salt de línia o una cometa doble s’han de tancar entre cometes dobles. No indica un joc concret de caracters, ni com van situats els bytes, ni el format per al salt de línia. Les extensions que s’utilitzen són .csv i .txt.

  Més informació tools.ietf.org/html/rfc4180

 • XML (Llenguatge d’Etiquetat Extensible)

  XMLÉs un metallenguatge simple però estricte, desenvolupat per W3C. Desenvolupa un paper fonamental en l’intercanvi d’una gran varietat de dades. XML és un format que permet la interpretació de dades a través de diverses aplicacions. És una simplificació i adaptació del SGML i permet definir la gramàtica de llenguatges específics. En realitat, XML és una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats.

  Més informació www.w3.org/standards/xml/core

 • TMX (Translation Memory eXchange)

  TMXEstàndard d’XML, que és un DTD que serveix per a l’intercanvi de memòries de traducció. Creat pel comitè OSCAR (Open Standards for Container/Content Allowing Re-use).

  Més informació www.w3.org/2002/02/01-i18n-workshop/LocFormats#TMX - www.lisa.org/Translation-Memory-eXchange-TMX.34.0.html

 • JSON (Notació d’Objectes de JavaScript)

  JSONFormat lleuger d’intercanvi de dades, fàcil d’entendre per les persones, i ofereix senzillesa a les màquines en la generació i interpretació. Està basat en un subconjunt del llenguatge de programació JavaScript, adequat per a la programació per part del client.

  Més informació json.org/json-es.html

 • RDF-XML (Infraestructura per a Descripció de Recursos)

  RDF-XMLModel per a la representació dels recursos da la web en expressions amb la forma subjecte-predicat-objecte. El subjecte és el recurs que es descriu, el predicat és la propietat sobre la qual es vol establir el recurs i l’objecte és el valor de la propietat amb el qual s’estableix la relació. La combinació d’RDF amb altres eines permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per a la web semàntica. Per tal que sigui interpretable, es representa en format XML.

  Més informació www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c_all

 • KML-KMZ (Llenguatge d’Etiquetat d’Ull de Pany)

  KML-KMZGramàtica XML i format d’arxiu per a la creació de models i emmagatzematge de funcions geogràfiques com punts, línies, imatges, polígons i models que es mostraran principalment en aplicacions de mapes. S’utilitza per compartir llocs i informació entre aplicacions. És l’estàndard de l’Open Geospatial Consortium i es pot fer servir a través de Google Earth. Els fitxers KML es distribueixen comprimits com a fitxers KMZ.

  Més informació code.google.com/intl/es/apis/kml/documentation/kmlreference.html - www.opengeospatial.org/standards/kml/

 

Formats d’accés

Llenguatges per consultar arxius.

 • SPARQL (Protocol Simple i Llenguatge de consulta d’RDF)

  SPARQLLlenguatge estandaritzat per a la consulta de dades RDF, normalitzat pel W3C. És una recomanació oficial del W3C des de gener del 2008 per al desenvolupament de la web semàntica.

  Més informació www.w3.org/standards/techs/sparql

 • Web services - API (Interfície de programació d’aplicacions)

  APISón interfícies de programació d’aplicacions (API) o l’API de la web que s’accedeix a través d’HTTP i s’executa en un sistema remot d’allotjament dels serveis sol·licitats. Els serveis web són sistemes de software dissenyats per donar suport a la interacció interoperable màquina a màquina sobre una xarxa. Té una interfície descrita en un format processable per una màquina i uns altres sistemes interactuen amb el servei web d’una manera prescrita per la seva descripció utilitzant missatges SOAP, transmès a través d’HTTP amb una serialització XML en conjunt amb altres normes relacionades amb la web.

  Més informació www.w3.org/TR/ws-gloss/ - www.w3.org/standards/techs/wsdl

 • WMS (Servei de Mapes Web)

  WMSFormat que produeix mapes de dades referenciades espaialment, de manera dinàmica, a partir d’informació geogràfica. És estàndard internacional. Els mapes WMS es generen normalment en un format d’imatge com PNG, GIF o JPG, i opcionalment com gràfics vectorials en format SVD o WebCGM.

  Més informació www.opengeospatial.org/standards/wms

 

Sistemes de compressió

 • ZIP

  ZIP Format d’emmatzematge sense pèrdua que es pot utilitzar tant amb programes propietat com lliures. Els arxius tenen format .zip

  Més informació www.pkware.com/support/zip-app-note/

 
Data d'actualització: 17.11.2011